Všeobecné obchodní podmínky

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit, jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.) a převážet živá zvířata.

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1500 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj. Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

Servisní poplatek 2.000 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než  7dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000 Kč u aut a 15 000 Kč u přívěsů. Kauce se uhrazuje při převzetí vozu hotově. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru karavanu.

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného vč. servisního poplatku jako blokaci termínu (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 – 7 dnů). Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu. Kauci zaplatí nájemce hotově při převzetí vozu přes platební terminál. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí – talíře, varné nádobí, příbory apod.

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 8 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 8 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Za porušení zákazu kouření ve vozidle je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 10 000,-Kč. Za porušení zákazu převozu živých zvířat ve vozidle je pronajímatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 5 000,-Kč.

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna:

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:

  1. a) 20 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
  2. b) 50 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
  3. c) 80 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
  4. d) 100 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
  5. e) 100 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.